• Verslaglegging Algemene ledenvergadering (ALV d.d. 25-10-2018).

  29 okt 2018
 • Verslaglegging Algemene ledenvergadering

  In de Algemene Ledenvergadering geeft het bestuur jaarlijks een toelichting op de gang van zaken binnen de vereniging. Tevens is er ruimte voor de leden om inspraak te hebben in het beleid.

  In de vergadering van afgelopen donderdag, 25 oktober, zijn de volgende punten besproken:

  Er is een korte terugblik geweest op het verenigingsjaar 2017-2018. In het jaarverslag van de secretaris zijn alle bijzonderheden, zowel sportief als bestuurlijk, opgesomd.

  Er werd verantwoording afgelegd over de financiële huishouding. Het jaar 2017-2018 werd afgesloten met een positief saldo van 22.000 euro.  Het bestuur merkt wel op dat de inkomsten uit sponsoring en de kantine substantieel hoger lagen dan de jaren ervoor en dat wordt verwacht dat dit eenmalig is geweest. In de begroting voor het seizoen 2018-2019 wordt uitgegaan van een begrotingsoverschot van 4.500 euro.

  De contributie wordt in het seizoen 2019-2020 zoals gebruikelijk met een klein bedrag verhoogd.

  Het bestuur heeft toelichting gegeven op enkele lopende zaken binnen de vereniging, zo gaan we binnen korte termijn een rookvrij complex tot 13:00 uur promoten. Deze beweging wordt ingezet samen met alle andere sportverenigingen in de Gemeente Veere. Ook zullen we op termijn een actiever vrijwilligersbeleid gaan uitrollen wat zal starten met een enquête onder de leden. Tot slot is aangekondigd dat op 8 december de jaarlijkse bazar zal worden gehouden.  

  Er zijn in totaal 17 ledencertificaten uitgeloot. De houders hiervan kunnen zich melden bij de penningmeester om het bedrag wat zij aan VV de Meeuwen ter beschikking hebben gesteld terug te krijgen of definitief aan de vereniging te schenken.

  De aftredende bestuursleden Tim de Kraker (secretaris) en Jan van Sluijs (kantine) hebben te kennen gegeven hun termijn bij de vereniging met respectievelijk 1 en 3 jaar te verlengen. De voorzitter bedankte de beide bestuursleden voor hun inzet en hun besluit om zich langer belangeloos voor de vereniging in te zetten. Na een lange zoektocht werd Marcel Glas voorgedragen als bestuurslid Commerciële Zaken. Marcel werd officieel geïnstalleerd en zal deel gaan uitmaken van het bestuur. De voorzitter dankte Marcel voor zijn kandidaatstelling en wenst hem een hele fijne bestuursperiode. Ook had de voorzitter nog een bedankje voor Daan en Anny Roelse die in de afgelopen jaren de portefeuille Commerciële Zaken voor hun rekening hebben genomen.

  Als slot van de vergadering werd Maarten Francke benoemd tot erelid van de vereniging vanwege zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Maarten was bij de oprichting als 15 jarige aanwezig (7 dec. 1948) en vanaf toen ook lid. Maarten heeft zich in die 70 jaar zeer verdienstelijk gemaakt als bestuurslid en vrijwilliger en de hele familie (echtgenote Corrie) en zoons Theo, Wim en Johan daarin meegetrokken.

  De voorzitter reikte een oorkonde uit en een speldje.

  De volgende algemene ledenvergadering zal worden gehouden in de eerste maanden van het seizoen 2018-2019.

  Leden kunnen buitenom dit moment altijd inbreng hebben op het beleid van de vereniging door een idee, denkrichting of vraag te richten aan het bestuur via secretaris@vvdemeeuwen.nl. De input zal worden meegenomen in een maandelijkse bestuursvergadering.